17Track

?imdiye kadar {0} numaray? takip ettik.

En Büyük E-Ticaret Ta??y?c?lar?

海南4十1平台 www.ikr4a.cn Eksiksiz ve daha do?ru bir takip bilgisi i?in ta??y?c? firmay? se?in.

Parmaklar?n?z?n ucunda

Her ?eyi tek bir yerden takip ettiren ak?ll? uygulama. Sipari?inizin kargo bilgisi her zaman elinizin alt?nda.

ücretsiz ?ndir

stand by

download

Yapt?klar?m?z

Ak?ll? büyük veri analiti?ine dayal? do?ru ve h?zl? takip hizmetleri sa?l?yoruz.

 • Entegre

  Onlarca posta ta??y?c?s? ile ba?lad?k ve yüzlerce s?n?rlar? a?an lojistik sa?lay?c?s? dahil ettik. Dünyan?n en büyük posta takip platformu olmaya u?ra??yoruz.

 • Destek

  17TRACK ücretsiz olsa da yeni kullan?c?lar?m?za yard?m etmek i?in olabilecek en profesyonel kullan?c? deste?ini sunmaya u?ra??yoruz.

 • H?zl?

  Ba?lad???m?z günden beri, posta takibi i?in ay?rd???n?z süreyi k?saltmak i?in sürekli sitemizi geli?tiriyor, ?zelliklerimizi de?i?tiriyoruz.

 • Payla?

  Global kapsam aral???m?z %98.99' ve ayda 15 milyondan fazla numara takip etmekteyiz. Küresel e-ticaret lojistik e?ilimleri ve i?yüzü üzerine büyük bir veri payla?maktay?z.

Daha fazla g?ster >>
bigdata

Küresel E-Ticaret Büyük Veri Analizi

Veri g?rüntüleme
Ak?ll? kendi kendine yeten periyodik lojistik d?nemi analizi, zengin grafiklerde sunulan ?oklu boyutlu veri analizi.
Teslim süresi analizi
Lojistik kanallar?n? kolayca se?menize yard?mc? olmak i?in global lojistik teslim süresi analiti?i.
Daha fazla g?ster >>

Hesap Olu?tur

Güncel parsel bilgileri i?in durum güncellemeleri al?n.

Ba?layal?m

Farkl? cihazlar aras?nda her zaman ve her yerde takip bilgisi senkronizasyonu.

632| 654| 971| 973| 56| 748| 482| 696| 81| 255|