17Track

Б?з ?аз?рд?? ?з?нде {0} н?м?рд? ба?ылады?.

?зд?к Электронды Коммерция Тасымалдаушылары

海南4十1平台 www.ikr4a.cn Ба?ылауды? толы? ж?не д?л а?паратын алу ?ш?н ти?ст? тасымалдаушыны та?айында?ыз.

Б?збен б?рге байланыста болы?ыз

Барлы?ын б?р жерде ба?ылау?а болатын барлы?ы-б?р ?осымшасы. С?зд?? онлайн тапсырысы?ызды? статусы ?р?ашан ?ол жет?мд? болады.

Тег?н ж?ктеу

stand by

download

Б?з немен айналысамыз

Provide accurate and rapid tracking services based on the intelligent big data analytics.

 • Б?р?кт?ру

  Онда?ан пошта тасымалдаушыларынан бастап ж?не ж?здеген трансшекаралы? логистикалы? тасымалдаушылармен б?р?кт?р?п. ?р? ?лемд?к ба?ылау?а арнала?ан ?ызмет к?рсету т??ырнамасына ке?еюдем?з.

 • ?олдау

  17TRACK ?олдану?а тег?н таратылса да, б?з сонда да ?олданушылар?а барынша к?с?би ?олдауды ?амтамасыз етуге ж?мыс жасаймыз.

 • Тездету

  Барлы?ымыз б?рге б?з с?зд?? ба?ылау?а кетет?н уа?ыты?ызды ?немдеу ?ш?н, сайтты кемелденд?рем?з ж?не т?зетем?з.

 • Б?л?су

  Б?зд?? ?лемд?к ?амту 98,99% ж?не б?з 15 млн н?м?рлерд? ай сайын ба?ылаудамыз. Б?з ?лкен а?парат тенденциясын ж?не ?лемд?к электронды коммерциямен б?л?сем?з.

Толы?ыра? ?арау >>
bigdata

Global E-Commerce Big Data Analytics

Data visualization
Intelligent self-help logistics period analysis, multiple dimensional data analysis presented in rich graphs.
Delivery period analysis
Global logistics delivery period analytics to help select logistics channels easily.
Толы?ыра? ?арау >>

Create An Account

Status update notifications to know the parcels info in time.

Get started

Tracking info synchronization among different devices at anytime and anywhere.

602| 266| 325| 138| 532| 181| 649| 749| 643| 724|